นิติพลคลินิก (Nitipon Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.นิติพล ชัยสกุลชัย

นพ.ธงชัย ปัณฑวนันท์

พญ.จิตติมา วัฒนศัพท์

นพ.มนัสพงษ์ จิรพัฒนางกูร

พญ.ปานรัชนี ศรีอินทร์

พญ.ดาวนภา อย่างวิวัฒนา

นพ.เอกลักษณ์ ชำนาญการ

พญ.พัชร์สิตา อัครศศิพัชร์

พญ.วิจิตรา วิมลชัยฤกษ์

พญ.พรธนัชญ์กร เหล่ารัดศรี

นพ.ธวัชชัย ลิ่มปิติกุล

นพ.ศักดิพงศ์ ตั้งเสถียรชัยกุล

พญ.หรรธร ชัยวัฒน์

พญ.ฐิตารีย์ พีรโชติวัฒน์

นพ.ธนาวัฒน์ รักตะสุวรรณ

พญ.ยุวดี ยงภูมิพุทธา

พญ.ธดาณัฐ ซึงตระกาณกูล

นพ.ฐิติวัสส์ ชะนะชมภู

พญ.อัญญาวีร์ ชัยอริยะศิริ

พญ.ทิพรัตน์ พานิชพงษ์พันธุ์

นพ.อนัญชนินทร์ สุรอรรถากุล

พญ.มิรารัช หอยืนยง

พญ.เบญจศิริ วิโรจนาภา

พญ.ปิยทรรศนันทน์ หงษ์เวียง

พญ.พิณิศตะวัน พิธาฐิติกุล

พญ.ธีรกานต์ แซ่ตัน

พญ.สรัสวดี สุวรรณจินดา

พญ.ณวนัษ ภีรธนาภัทร์

พญ.ศลิษา โลบูลโย่

นพ.เสฏฐวัฒน์ โอฬารรักษ์

พญ.อิสรีย์ จิรวารศิริกุล

นพ.ปรัชญา บุญโญปกรณ์

นพ.ชัยธวัช ปัดถาวะโร

พญ.รัชนีย์ โคตรทัศน์

นพ.วรชัย กมลเลิศไชยา

พญ ดนุนุช เปียมาลย์

นพ.อเนก ตังคนานนท์

นพ.ปัญณ์ ชัยรัตน์

นพ. มงคล สันติวงศ์เดชา

พญ.จุฑามาศ ศรีวิลัย

พญ.กนกวรรณ พลประถม

พญ.ซาร่าห์ เจน ชาแจ้ง

พญ.จริยา แดนสันเทียะ

นพ. ปราชญ์ปรัชญ์ ดงยะโสภา

นพ. ศรัณย์ พันธุ์วิทยากูล

พญ.จิรายุส ศรีทวี

พญ.วรวี ประกอบผล

พญ.นลพรรณ เลาหสินนุรักษ์

พญ.ณัฐกานต์ วิเศษศรี

พญ.ดาริณ ปิ่นทอง

พญ.ชลิตา โรจน์เจริญศักดิ์

พญ.พิมพ์ณัฏฐา นรเศรษฐญาณ

พญ.พิมพ์ธันวา นาคนรสิงห์

นพ.สมยศ งามขำ

Branch
บิ๊กซี ยโสธร
Address
323 หมู่ที่ 2 ถ.แจ้งสนิท บิ๊กซี สาขา ยโสธร ชั้น จี-อิ แขวงสำราญ เขตเมืองยโสธร ยโสธร 35000
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
นิติพลคลินิก (Nitipon Clinic)
 สาขา 
บิ๊กซี ยโสธร
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
นิติพลคลินิก (Nitipon Clinic)
 สาขา 
บิ๊กซี ยโสธร
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic