พฤกษา คลินิก (Pruksa Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ. พงศ์ธร วัฒนศิริสุข

พญ.ณัฎฐ์ภานุดา ทวีโชติพีรธรรม

พญ.นภมณฑ์ ศุภรพันธ์

พญ.ชนิดา กุลมาโนชวงศ์

พญ.พรทิพย์ ปัญจสิริภัทร์

พญ.ภัทรีญา หิรัญวิริยะธร

นพ.สุวิจักขณ์ ตั้งสิรพัฒน์

พญ.ณพิศ เฉลิมสุวิวัฒนาการ

พญ.อภิสมา อารีปกรณ์

นพ.สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ

พญ.ศตนันท์ แซ่เหลียง

พญ.จิรัชยา ตันติยวรงค์

พญ.อิสริยา สัมภวะผล

พญ.สุธาสินี รัตนาภิรัต

นพ.อรรถสิทธิ์ ปาณปุณณัง

พญ.ศิริลักษณ์ สุทธินนท์

นพ.นรสิทธิ์ อหันทริก

นพ.ศุภกันต์ บุญเพชรแก้ว

นพ.ไพฑูรย์ ว่องวุฒิเวช

พญ.ชุดา วงษ์เลิศมงคล

นพ.อติชาต หยงสตาร์

นพ.พีรพงศ์ ธาดาบุษปะ

พญ.ชลิตา ชนะ

พญ.ปัธวีร์ ทิพย์ทวีชาญ

นพ.ชำนาญ ลิ่วเจริญศักดิ์กูล

นพ.วัชริศ ไพรหิรัญ

พญ.ญาณิศา ลิ่วเจริญศักดิ์กูล

Branch
สีลมคอมเพล็กซ์
Address
เลขที่ 191 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 322 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
พฤกษา คลินิก (Pruksa Clinic)
 สาขา 
สีลมคอมเพล็กซ์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
พฤกษา คลินิก (Pruksa Clinic)
 สาขา 
สีลมคอมเพล็กซ์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic