สยามเลเซอร์ คลินิก (SLC Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ.ธีระชัย วรัญญูรัตนะ

พญ.พิมพิดา วรัญญูรัตนะ

พญ.วัลลภา อัศวเบ็ญจาง

พญ.ปุณฑริกา พันธุ์โกศล

พญ.ภัทริน อนุศักดิ์เสถียร

พญ.ไดแอน เลาหทัย

พญ.วริศรา ตันยิ่งยง

พญ.ฟารีดา หงษ์ศรีจินดา

พญ.นุปรานวงศ์ สุนทรพงษ์

พญ.ภัทริดา ลัพธิกุลธรรม

พญ.ปิยะมาศ สิงห์วาหะนนท์

พญ.กัลยา ธัญญศิริ

พญ.ภัทริการ์ โฮ

พญ.กันทิมา สุสัณฐิตพงษ์

พญ.ญภา วัลยานนท์

พญ.ชนิดา อึ้งอักษรไพโรจน์

พญ.เมธารัตน์ ทัศนะเทพประเสริฐ

พญ.นันทิดา สาลักษณ

พญ.ณัฐกานต์ อนันตกูล

พญ.ธนวรรณ สุขเสวี

พญ.ชัญญรักษ์ กิจชลวิวัฒน์

นพ.ณัฐานนท์ เอมโอช

พญ.เกศอร ป้องอาณา

นพ.กฤษณ์ อนันตกูล

นพ.ประโพธ อัศววรฤทธิ์

พญ.สุภาภรณ์ ตระการประไพ

พญ.จณัญญา ภูวคีรีวิวัฒน์

พญ.ชญานิศ บุญสายทรัพย์

พญ.ศลิษา โอภาประกาสิต

พญ.สรวงรัตน์ ศรีวิชชุพงษ์

พญ.สุทธิดา ชลสายพันธ์

พญ.อภิณห์พร สวัสดีเจริญกิจ

พญ.ตรีนุช คุณดิลกชัย

พญ.อัญวีณ์ เกียรติอภิพงษ์

พญ.กรผกา ขันติโกสุม

นพ.นรจักร คุ้มชำนาญ

พญ.ปานฤดี เวชสุรักษ์

พญ.พอใจ พรหมชัย

นพ.พิชญ์ พิเศษสิทธิ์

พญ.ไปรยา ศรีประทักษ์

นพ.ศรันย์ พชรปกรณ์พงศ์

พญ.สุรีย์พร ศรีตั้งรัตนกุล

นพ.ตุพล พิทักษ์รัตนพงศ์

Branch
สยามสแคว์รวัน
Address
ห้างสรรพสินค้าสยามสแควร์วัน ชั้น6 138/29 ถ.พระราม1 เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
สยามเลเซอร์ คลินิก (SLC Clinic)
 สาขา 
สยามสแคว์รวัน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
สยามเลเซอร์ คลินิก (SLC Clinic)
 สาขา 
สยามสแคว์รวัน
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic